🔰Download สำหรับครู

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 Download👆

ฝ่ายบริหารวิชาการ

  • คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Download👆

ฝ่ายบริหารทั่วไป