🗂️รายงานและการประเมิน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2565

คําสั่งโรงเรียนห้วยยางวิทยา เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อถือปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจําปีการศึกษา 2566

แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ตารางแสดงระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางแสดงระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สารสนเทศโรงเรียนห้วยยางวิทยา ปี พ.ศ.2565