แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OITประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง

o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน

o แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับ ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้ำนบริหำรวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และคณะกรรมกำร สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทาง การบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา
(2) รองผู้บริหารสถานศึกษา
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ

O3 : อำนาจหน้าที่

o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง

(2) เป้าหมาย

(3) ตัวชี้วัด o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

05 : ข้อมูลการติดต่อ

o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ที่อยู่หน่วยงาน

(2) หมายเลขโทรศัพท์

(3) E-mail (4) แผนที่ตั้ง

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
 • พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
 • แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การประชาสัมพันธ

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

O9 : Social Network

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม

(2) งบประมาณที่ใช้

(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

O12 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

O13 : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
o เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน

O15 : คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ

o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
(3) แผนผัง/แผนภูมิ
(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
(5) ผู้รับผิดชอบ
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

O18 : E–Service

o แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอ รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา

6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 : นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน o เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

O24 : การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล

o แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*

o หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(3) การพัฒนาบุคลากร

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ o เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

O26 : รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น

(3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวธิ กี ารในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (4) ระยะเวลาดำเนินการ

O22 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็น การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

o แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

o มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

O31 : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*

o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

o เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อ ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย

No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ o เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการ/กิจกรรม

(2) งบประมาณ* (3) ช่วงเวลาดำเนินการง

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

O37 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตตามข้อ o36

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม

o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

O38 : รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

o แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

o แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 o แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม

(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O41 : การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ

o แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

o แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทาง จริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน

(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ

o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล

O43 : การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมใน การประเมิน ITA ของหน่วยงาน o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566