🔰Download สำหรับครู

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2567 Download👆 –Update ล่าสุด–

ฝ่ายบริหารวิชาการ

  • คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Download👆
  • คู่มือการประเมินสมรรถนะนักเรียน ม.3 Download👆
  • คู่มือการประเมินสมรรถนะนักเรียน ม.6 Download👆
  • ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551Download👆
  • Update BookmarkBG สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป Download👆

ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยยางวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 Download👆

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

  • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 2566 Download👆