ประกาศผล ผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่ายเชิงวิทยาศาสตร์

เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนห้วยยางวิทยา