ผลงานนักเรียน

ยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความ

หัวข้อ “ผู้มีพระคุณ•

รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิดาภา มณีโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 •

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวนีนี มูฮะหมัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์