🤹🏼 ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนห้วยยางวิทยา  เริ่มรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26  มีนาคมพ.ศ. 2533 ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.8006/37 ตั้งให้คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2533 เป็นสหศึกษา จำนวน 2ห้องเรียน ที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2533  มีนักเรียนจำนวน 49  คนใช้สถานที่โรงเรียนห้วยน้ำพุ สปอ. เมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และให้โรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลในเรื่องการเรียนการสอนและดำเนินกิจการต่างๆของโรงเรียนทั้งหมดจนกว่าจะหาที่ดินสร้างโรงเรียนได้

           นายบุญสร้าง ปริกขิตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้สั่งให้ นางอรวรรณปริกขิตตานนท์ อาจารย์ 2 และ นายทวีศักดิ์ ผ่องแผ้ว  อาจารย์ 1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ไปเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนในระยะแรกได้ติดต่อที่ดินของนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50 ไร่

            สร้างโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2533และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนห้วยยางวิทยา”  ประกาศ ณ วันที่ 17กันยายน พ.ศ.2533   ในปีการศึกษา2534 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรมสามัญศึกษา รุ่นที่ 5 (คอมต.สศ. รุ่นที่ 5) และได้รับการคัดเลือกจากกองการวิจัยการศึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 1ใน 8โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ