ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟฟ้าอาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนห้วยยางวิทยา มีความประสงค์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟฟ้าอาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน ผู้ยื่นข้อตกลงและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

รายละเอียดไฟล์