ข่าวสารน่ารู้

แบบทดสอบติวสอบธรรมศึกษาออนไลน์

แบบทดสอบติดสอบธรรมศึกษาออนไลน์
สุ่มจากข้อสอบจริง (พ.ศ.2542-2562) จาก สำนักงานแม่กองสนามหลวง
คลิก https://quiz.dhammastudy.org/
จำแนกตาม
📋ระดับชั้นธรรมศึกษา (ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก)
📑เลือกวิชาที่สอบ (วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย)
✒️ระดับแบบทดสอบ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา)